Algemene voorwaarden Eduvik.com

In onderstaande tekst kan naar de organisatie op volgende manieren gereferreerd worden: Eduvik en Eduvik.com

Artikel 1 – Inhoud

Eduvik.com heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot leerlingen, leraren en bijlesopdrachten zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Eduvik.com draagt dus voor de inhoud van de geplaatste opdrachten en profielen geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De tekst van onderhavige algemene voorwaarden wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan consument beschikbaar gesteld. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal ondernemer deze op eenvoudig verzoek van consument zo spoedig mogelijk en kosteloos aan hem toezenden. Laat consument dat na te doen, zal hij onweerlegbaar vermoed worden kennis te hebben genomen en zich akkoord te hebben verklaard met deze algemene voorwaarden. In het geval dat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, in afwijking van het vorige lid, de tekst van onderhavige algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Dat zal op zodanige wijze gebeuren dat consument de tekst op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, in casu via e-mail of Pdf-bestand. Indien dit niet mogelijk is, zal consument, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op de hoogte worden gebracht waar hij langs elektronische weg kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat hem deze op eenvoudig verzoek en kosteloos kunnen worden toegezonden.

Voor zover er naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Gegevens

Indien u deze website wenst te gebruiken draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het actueel houden van de gegevens ,voor zover toepasselijk, waaronder uw e-mailaders, naam, adres, vakinhoud, omschrijving.

De gegevens die u invult bij bij het aanmaken van een profiel of een bijlesopdracht komen op Eduvik.com platform te staan, dit kan door iedere, als leraar geregistreerde gebruiker, doorzocht worden. Dit betekent ook dat zoekmachines (Bing, Google,…) uw profiel/bijlesopdracht kunnen opnemen.

Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om derden in staat te stellen u te contacteren om een overeenkomst betreffende bijlessen te sluiten.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer op geen enkele wijze. Indien een aabod een beperkte geldigheidsduur heeft of een andere beperking onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk aanbod heeft informatie dat voor de consument duidelijk naar rechten en verplichtingen die aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder: 

  • de prijs inclusief eventuele belastingen
  • de wijze waarop de overenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod
  • de termijn waarbinnen de betaling moet geschieden

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van artikel 4, tot stand op het ogenblik dat de consument, zij het ouder of leerling (18+), aanvaard. De aanvaarding van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden vloeit onweerlegbaar voort uit het plaatsvinden van de eerste samenkomst van consument met de leraar aangeboden door de onderneming. Aanvaard de consument het aanbod langs elektronische weg, dan bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De bevestiging vloeit voort uit de minimale kennisgave aan de consument dat de onderneming een leraar aan de consument heeft toegewezen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen binnen de 24u. Nadien is steeds de administratieve kost inbaar, indien er geen bijlesuren hebben plaatsgevonden worden er geen bijlesuren in rekening gebracht. 

Bijlessen worden tussen leraar en student ingepland, beide partijen verbinden zich ertoe minimaal 24u op voorhand te verwittign indien een afspraak niet kan doorgaan. Voor eenzijdige, laattijdige annulering door de student kan 1u bijles in rekening gebracht worden. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij Eduvik.com. Indein de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste bijlesopdrachten worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (leerling/leraar) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Het doel van de Eduvik is door middel van het internet een gebruiksvriendelijk platform op te stellen waar leraren en leerlingen elkaar kunnen vinden. Eduvik.com is geen bemiddelingsinstantie.

Eduvik.com zal zijn gebruikers nakijken, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf de selectie en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van eigen criteria.

De eindselectie en de beslissing om iemand toe te vertrouwen bijles te geven aan uzelf, u zoon of dochter, ligt volledig bij uzelf. Eduvik.com is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.  Mocht u echter een slechte ervaring hebben gehad met één van onze gebruikers vragen we u vriendelijk ons dit te melden via e-mail op info@eduvik.com

De afspraken maken met de leerling/leraar gebeurt volledig op eigen risico en initiatief.

De gebruiker die door een derde wordt gecontacteerd om zijn diensten aan te bieden (i.e. bijles geven) of die een derde contacteert om zijn diensten aan te vragen behoudt zich het recht om niet in te gaan op een verdere onderlinge overeenkomst. In dit geval heeft Eduvik.com ook geen plichten om dit verder op te volgen of om de contactgegevens van een andere gebruiker van de Eduvik vrij te geven bij wijze van compensatie.

Artikel 8 – Uitsluiting

Eduvik.com behoudt zich het recht om u uit te sluiten van verder gebruik van de website bij het schenden van de overeengekomen algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Eduvik.com om nadere rechtsmaatregelen tegen u te treffen en een schadevergoeding te eisen.

Indien u op eigen verzoek uit onze database geschrapt wenst te worden en dit via mail duidelijk maakt, zal Eduvik hierop ingaan zonder dat een reden moet opgegeven worden.

Artikel 9 – Vrijwaring

U vrijwaart Eduvik.com volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 10 – Misbruik

Onder ‘Misbruik’ wordt verstaan: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten (over onwettige handelingen) die voorvloeien ui het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

Eduvik.com kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

Artikel 11 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangevuld of onderworpen worden aan afwijkende bepalingen. In desbetreffend geval zal consument steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bij wijze van een duurzame gegevensdrager op de hoogte worden gebracht.

Artikel 13 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden nadat deze op daartoe  geëigende wijze kenbaar worden gemaakt. Na die kennisgeving zullen de wijzigingen van toepassing zijn op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, mits eerbiediging van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.