Algemene voorwaarden

Eduvik en Eduvik.com zijn exclusieve eigendom van Solutio bv (BE 0802.276.805; Edmond Vandervaerenstraat 45, 1560 Hoeilaart).

In toepassing van art. 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de verbruiker het recht om Solutio bv een opzeg te betekenen, zonder boete en zonder reden, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop het dienstencontract werd afgesloten.

Er dient te worden gepreciseerd dat de uitvoering van de overeenkomst in elk geval een aanvang zal nemen vanaf de verzending door Solutio bv van de gegevens van de coach. Van dat ogenblik af, en in toepassing van art. 47, § 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover Solutio bv , onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van de prestaties zoals in artikel 6 van onderhavige algemene voorwaarden is voorzien.

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden regelen het geheel van relaties tussen Eduvik (Solutio bv - BE 0802.276.805; Edmond Vandervaerenstraat 45, 1560 Hoeilaart) en zijn klanten. Door het aanmaken van een bijlesopdracht, indienen van een bijlesaanvraag op eduvik.com of een Eduvik medewerker de uitdrukkelijke opdracht te geven een bijlesopdracht aan te maken in naam van de klant, aanvaardt de klant integraal en zonder voorbehoud de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit de klant de overeenkomst met Eduvik.

Elk andersluidend beding zal Eduvik niet kunnen verbinden dan in het geval en in de mate waarin het uitdrukkelijk en schriftelijk zal zijn aanvaard.

2. Partijen

In het kader van onderhavige algemene voorwaarden, moet worden begrepen onder:

 • Klant/consument: de persoon die intekent op de overeenkomst, alsmede de meerderjarig geworden student
 • Leerling/student: de persoon die de les of de ondersteuning krijgt
 • Leerkracht/begeleider/coach: de persoon belast met de les of de ondersteuning van de leerling/student
 • Gebruiker: de klant, consument, leerling, student, leerkracht, begeleider, coach die een profiel aanmaakt op eduvik.com
 • Eduvik/Eduvik.com/Solutio bv/de organisatie/de ondernemer: Solutio bv - BE 0802.276.805; Edmond Vandervaerenstraat 45, 1560 Hoeilaart

Eduvik stelt de klant in verbinding met een leerkracht die gelast wordt om specifieke lessen te organiseren en ondersteuning te verlenen aan de student.

In onderstaande tekst kan naar de organisatie op volgende manieren gerefereerd worden: Eduvik en Eduvik.com

3. Inhoud

Eduvik.com heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op de website met betrekking tot leerlingen, leraren en bijlesopdrachten zijn echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Eduvik.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste opdrachten en profielen.

4. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De tekst van onderhavige algemene voorwaarden wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan consument beschikbaar gesteld.

 • Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal ondernemer deze op eenvoudig verzoek van consument zo spoedig mogelijk en kosteloos aan hem toezenden. Laat consument dat na te doen, zal hij onweerlegbaar vermoed worden kennis te hebben genomen en zich akkoord te hebben verklaard met deze algemene voorwaarden.
 • In het geval dat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, in afwijking van het vorige lid, de tekst van onderhavige algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Dat zal op zodanige wijze gebeuren dat consument de tekst op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, in casu via e-mail of Pdf-bestand. Indien dit niet mogelijk is, zal consument, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op de hoogte worden gebracht waar hij langs elektronische weg kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat hem deze op eenvoudig verzoek en kosteloos kunnen worden toegezonden.

Voor zover er naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Gegevens

Indien de gebruiker eduvik.com wenst te gebruiken draagt de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het actueel houden van de gegevens, voor zover toepasselijk, waaronder het e-mailadres, naam, adres, vakinhoud, omschrijving.

De gegevens die de gebruiker invult bij het aanmaken van een profiel of een bijlesopdracht komen op Eduvik.com platform te staan, dit kan door iedere, als leraar geregistreerde gebruiker, doorzocht worden.

De gegevens zullen enkel gebruikt worden om derden in staat te stellen u te contacteren om een overeenkomst betreffende bijlessen te sluiten.

6. Het aanbod

Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer op geen enkele wijze.

De in de brochures, reclameteksten en op de website van Eduvik vermelde prijzen zijn zuiver indicatief. Zij omvatten alle taksen, behoudens andersluidend bericht, en zijn betaalbaar in euro. Eduvik behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan en betaald, zijn in elk geval niet onderhevig aan deze wijzigingen die slechts voor de toekomst gelden.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of een andere beperking onder bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Elk aanbod heeft informatie dat voor de consument duidelijk naar rechten en verplichtingen die aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De gegevens die de gebruiker invult bij het aanmaken van een profiel of een bijlesopdracht komen op Eduvik.com platform te staan, dit kan door iedere, als leraar geregistreerde gebruiker, doorzocht worden.

 • de prijs inclusief eventuele belastingen
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 • de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod
 • de termijn waarbinnen de betaling moet geschieden

7. De overeenkomst

De klant erkent van Eduvik alle noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen om onderhavige overeenkomst te onderschrijven met volle kennis van zaken.

De overeenkomst tussen partijen neemt een aanvang bij de verzending aan Eduvik van het door de klant ingevulde inschrijvingsformulier. Het aanmaken van de bijlesopdracht en de aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt als ondertekening van de overeenkomst beschouwd.

De meerderjarig geworden student en zijn wettelijke voogd zijn hoofdelijk gehouden tot alle rechten en plichten inherent aan onderhavige overeenkomst. De ondertekenaar van de overeenkomst is hoofdelijk gehouden in geval van misbruik of machtsoverschrijding, bijvoorbeeld ingevolge de afwezigheid van een volledige en juiste identificatie van de natuurlijk persoon op wiens naam en voor wiens rekening de overeenkomst wordt afgesloten. Met het oog op een correcte uitvoering van het contract, zal de overeenkomst wat betreft de gevraagde ondersteuning volledig zijn en geen enkele doorhaling bevatten, bij gebreke waarvan Eduvik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, kan de overeenkomst niet meer worden gewijzigd door de klant vanaf haar bevestiging naar Eduvik.

In toepassing van de wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, heeft de klant het recht om aan Eduvik een opzeg aan de aankoop te betekenen, zonder boete en zonder motivering, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van het sluiten van het dienstencontract. De overeenkomst zal in elk geval een aanvang nemen vanaf de verzending door Eduvik van de gegevens van de leerkracht. Vanaf dat ogenblik is de klant definitief en onherroepelijk verbonden tegenover Eduvik, weliswaar onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering of vermindering van prestaties, zoals voorzien in artikel “Stopzetten van de overeenkomst – annulering“ van onderhavige algemene voorwaarden. Elke bestelling dient, voor haar uitvoering, door Eduvik te worden aanvaard. Geen enkele vergoeding zal van Eduvik kunnen worden geëist ingeval van weigering van haar kant.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van artikel 4, tot stand op het ogenblik dat de consument, zij het ouder of leerling (18+), aanvaard. De aanvaarding van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden vloeit onweerlegbaar voort uit het plaatsvinden van de eerste contactopname of samenkomst van consument met de leraar aangeboden door de onderneming. Aanvaard de consument het aanbod langs elektronische weg, dan bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De bevestiging vloeit voort uit de minimale kennisgave aan de consument dat de onderneming een leraar aan de consument heeft toegewezen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen binnen de 24u. Nadien is steeds de administratieve kost inbaar, indien er geen bijlesuren hebben plaatsgevonden worden er geen bijlesuren in rekening gebracht.

8. Stopzetten van de overeenkomst - annulering

Elke vermindering of annulering van prestaties door de klant zal per aangetekend schrijven worden meegedeeld, in welk geval het door de klant verschuldigd bedrag zal worden herberekend op basis van het tarief aangepast aan het aantal werkelijk gepresteerde prestaties. De kosten voor annulering en wijziging t.b.v. 10 % van het verschil tussen het initieel voorziene bedrag en dit herberekende bedrag, met een minimum van € 60,00, zullen in rekening worden gebracht, onder voorbehoud voor Eduvik om voor het geleden nadeel een integrale vergoeding te eisen.

Indien een voorschot of het totaalbedrag van de oorspronkelijke bestelling door de klant werd betaald, zal Eduvik de betaalde som terugbetalen, onder vermindering van voormeld bedrag. Eduvik behoudt zich het recht voor om elke bestelling omwille van interne redenen te annuleren tegen terugbetaling aan de klant van de niet-gepresteerde uren.

Bijlessen worden door leraar en student samen ingepland, beide partijen verbinden zich ertoe minimaal 24u op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Voor eenzijdige, laattijdige annulering door de student kan 1u bijles in rekening gebracht worden.

Een definitieve afrekening vindt plaats 4 maanden nadat het laatste lesmoment is doorgegaan. Indien nodig zal er op dit moment een verrekening plaatsvinden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij Eduvik.com. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste bijlesopdrachten worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (leerling/leraar) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

10. Aansprakelijkheid

Het doel van de Eduvik is door middel van het internet een gebruiksvriendelijk platform op te stellen waar leraren en leerlingen elkaar kunnen vinden. Eduvik.com is geen bemiddelingsinstantie.

Eduvik.com zal zijn gebruikers nakijken, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf de selectie en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van eigen criteria. De eindselectie en de beslissing om iemand toe te vertrouwen bijles te geven aan uzelf, uw zoon of dochter, ligt volledig bij uzelf. Eduvik.com is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht u echter een slechte ervaring hebben gehad met één van onze gebruikers vragen we u vriendelijk ons dit te melden via e-mail op info@eduvik.com.

De afspraken maken met de leerling/leraar gebeurt volledig op eigen risico en initiatief. De gebruiker die door een derde wordt gecontacteerd om zijn diensten aan te bieden (i.e. bijles geven) of die een derde contacteert om zijn diensten aan te vragen behoudt zich het recht om niet in te gaan op een verdere onderlinge overeenkomst. In dit geval heeft Eduvik.com ook geen plichten om dit verder op te volgen of om de contactgegevens van een andere gebruiker van de Eduvik vrij te geven bij wijze van compensatie.

11. Uitsluiting

Eduvik.com behoudt zich het recht om u uit te sluiten van verder gebruik van de website bij het schenden van de overeengekomen algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Eduvik.com om nadere rechtsmaatregelen tegen u te treffen en een schadevergoeding te eisen. Indien u op eigen verzoek uit onze database geschrapt wenst te worden en dit via mail duidelijk maakt, zal Eduvik hierop ingaan zonder dat een reden moet opgegeven worden.

12. Vrijwaring

U vrijwaart Eduvik.com volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

13. Misbruik

Onder ‘Misbruik’ wordt verstaan: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten (over onwettige handelingen) die voorvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

Eduvik.com kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangevuld of onderworpen worden aan afwijkende bepalingen. In desbetreffend geval zal consument steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig bij wijze van een duurzame gegevensdrager op de hoogte worden gebracht.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden nadat deze op daartoe geëigende wijze kenbaar worden gemaakt. Na die kennisgeving zullen de wijzigingen van toepassing zijn op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, mits eerbiediging van deze algemene voorwaarden.

16. Geschillen - Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen Eduvik en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Eduvik (RPR Leuven) bevoegd.